Szkolenia profilaktyczne dla uczniów i rodziców w okresie ferii zimowych w 2014 roku

Szanowni Państwo uczniowie, nauczyciele i rodzice

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym zaprasza do udziału w szkoleniach profilaktycznych. W celu zgłoszenia swojego udziału prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 12 411 41 21 wew. 203, 206 lub drogą mailową pod adresem: profilaktyka3@mcpu.krakow.pl.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.

 

Proponowane szkolenia dla uczniów

I.            „Ciekawi świata”

Poniedziałek: 3  i 10 lutego w godz. od 9.00 do 13.00 i od 13.00 do 17.00.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w wieku 10- 12 lat.

Celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów krakowskich szkół poprzez podniesienie poziomu wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień oraz nauka i utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Program jest ofertą szkolenia przeznaczoną dla dzieci, ponieważ grupa ta potencjalnie może być zagrożona eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi lub innymi uzależnieniami niechemicznymi. Dostarcza on aktualnych informacji na temat środków psychoaktywnych takich jak alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki, dopalacze, leki
w kontekście realnych zagrożeń związanych z ich używaniem. Zajęcia zawierają istotne treści edukacyjne związane z propagowaniem wśród dzieci zdrowego stylu życia oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego. Pośrednim celem jest także wdrożenie czynników chroniących poprzez naukę i wytrenowanie umiejętności społecznych w zakresie: podejmowania decyzji, wdrażania elementów zdrowego stylu życia, umiejętności umożliwiających przeciwstawienie się presji społecznej, szczególnie ze strony grupy rówieśniczej, satysfakcjonujących sposobów spędzania czasu wolnego, bez sięgania po substancje psychoaktywne (uzależniające),konstruktywnych zachowań w kontaktach z ludźmi.

Forma realizacji: zajęcia warsztatowe

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: minimalnie 8, maksymalnie 20 uczestników.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków

Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, ankiety, ulotki, prezentacja multimedialna.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: dyskusja, odpowiedzi na pytania, praca w małych grupach, mini wykład.

II.            „Mądry nastolatek”

Wtorek: 4 i 11 lutego w godz. od 9.00 do 13.00 i od 13.00 do 17.00.

Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów krakowskich szkół poprzez podniesienie poziomu wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień oraz nauka i utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Program jest ofertą szkolenia, skierowaną do młodzieży, która potencjalnie może mieć kontakt z substancjami psychoaktywnymi lub innymi uzależnieniami niechemicznymi. Zadaniem programu jest dostarczenie aktualnych informacji na temat środków psychoaktywnych takich jak alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki, dopalacze, leki
w kontekście realnych zagrożeń związanych z ich używaniem. Zajęcia zawierają istotne treści edukacyjne związane z propagowaniem wśród młodych ludzi zdrowego stylu życia.

Forma realizacji: zajęcia warsztatowe

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: minimalnie 8, maksymalnie 20 uczestników.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków

Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, ankiety, ulotki, prezentacja multimedialna.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: dyskusja, odpowiedzi na pytania, praca w małych grupach, mini wykład.

III.            Trening asertywności”

Środa: 5 i 12 lutego w godz. od 9.00 do 13.00 i od 13.00 do 17.00.

Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem programu jest rozwijanie umiejętności stosowania wśród młodzieży szkolnej zachowań asertywnych. Wykorzystanie umiejętności stosowania zachowań asertywnych ma na celu utrwalenie się tego typu zachowań jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom, a także jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe młodzieży.

Celem szczegółowym jest utrwalenie umiejętności odmawiania oraz reprezentowania własnego systemu wartości, zwłaszcza na poziomie procesów grupowych.

Forma realizacji: zajęcia warsztatowe

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: minimalnie 8, maksymalnie 20 uczestników.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków

Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, ankiety, ulotki, prezentacja multimedialna.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: dyskusja, odpowiedzi na pytania, praca w małych grupach, mini wykład.

Cele szczegółowe:

 • ćwiczenie umiejętności zachowań asertywnych w różnych sytuacjach społecznych,
 • rozumienie pojęcia asertywność,
 • umiejętność rozróżniania komunikatów asertywnych, uległych i agresywnych,
 • umiejętność rozróżniania komunikatu „ja” i komunikatu „Ty”,
 • ćwiczenie umiejętności formułowania komunikatów asertywnych.

Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, ankiety, ulotki, prezentacje multimedialne.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania, takich jak: dyskusja, burza mózgów, drama, praca grupach.

IV „Emocjo- chcę Cię poznać”

Czwartek: 6 i 13 lutego w godz. od 9.00 do 13.00 i od 13.00 do 17.00.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, dla dzieci w wieku 10 – 13 lat    (tj. klasa IV, V, VI).

Celem głównym programu jest nabycie przez dzieci umiejętności nazywania emocji, poznania nowych emocji, odróżniania ich od siebie. Podczas zajęć dzieci będą nabywały umiejętności  rozpoznawania emocji u siebie i u innych osób. Sprzyja to rozwojowi kompetencji społecznych. Wiedząc czym jest i z czym jest związane uczucie którego się doświadcza, człowiek może je kontrolować a tym samym wpływać na kształtowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Umiejętność interpretacji cudzych zachowań
i  zdolność empatii, pomagają lepiej funkcjonować w świecie dzięki wysokiej jakości relacji międzyludzkich, a także ułatwiają radzenie sobie ze stresem, zwiększając tym samym satysfakcję z życia. Umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych oraz stanów emocjonalnych innych osób sprawia, że dzieci są bardziej lubiane przez rówieśników, a także lepiej współpracują z osobami dorosłymi, w szczególności z rodzicami. Warsztaty mają również na celu naukę wyrażania emocji, potrzeb i pragnień w sposób akceptowany przez otoczenie.

Forma realizacji: zajęcia warsztatowe

Czas trwania: 4 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: minimalnie 8, maksymalnie 20 uczestników.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponad to gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

Umiejętności zdobyte na warsztatach mogą stanowić wstęp do cyklu warsztatów o tematyce emocjonalnej którego celem będzie lepsze rozumienie własnych zachowań i zachowań innych ludzi, a pośrednio również profilaktyka stresu i zachowań ryzykownych.

V.            Jak radzić sobie ze stresem?”

Piątek: 7 i 14 lutego w godz. od 9.00 do 13.00 i od 13.00 do 17.00.

Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Celem głównym programu jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, jako czynnika chroniącego w przeciwdziałaniu uzależnieniom,  w kontekście podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania źródeł stresu,
 • rozwijanie świadomości źródeł i skutków stresu we własnym życiu,
 • budowanie wiedzy na temat wpływu stresu na stan zdrowia,
 • rozwijanie zachowań i reakcji pozwalających na konstruktywne radzenie sobie ze stresem.

Forma realizacji: zajęcia warsztatowe

Czas trwania: 4 godziny zegarowe

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Miejsce realizacji: siedziba MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków

Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, ankiety, ulotki, prezentacje multimedialne.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników:  dyskusja, odpowiedzi na pytania, wykład, praca w grupach.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania. Zajęcia opracowano, korzystając ze scenariusza zajęć z książki D. Schilling „Jak wykształcić inteligencję emocjonalną”.

 

Szkolenia proponowane dla dorosłych:

I.      „Jak zadbać o bezpieczeństwo uczniów w sieci?”

Szkolenie edukacyjno – informacyjne dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Obejmuje jedno spotkanie dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu               i komputera przez dzieci i młodzież.

 

Wtorek: 4 lutego w godz. od 10.00 do 13.00, 11 lutego od 12.00 do 15.00.

Grupa odbiorców: Program skierowany jest do nauczycieli uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Forma realizacji: zajęcia wykładowo – warsztatowe.

Czas trwania: 3 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: min. 5, max. 20 osób.

Miejsce realizacji: MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy o tym w jaki sposób zadbać
o bezpieczeństwo dzieci w sieci.

W trakcie wykładu i warsztatu poruszane będą następujące zagadnienia:

 • Internet, jako narzędzie nauki, pracy, rozrywki i komunikacji.
 • W którym momencie powinniśmy zacząć się martwić tym, że dziecko spędza w sieci za dużo czasu?
 • Gry komputerowe – uzależnienie czy rozwijanie wyobraźni?
 • Jakie niebezpieczeństwa czyhają w Internecie?
 • Czy Internet może posłużyć jako narzędzie zacieśniające więzi pomiędzy rodzicami       i dziećmi?

II.               „Fakty i Mity” czyli substancje psychoaktywne, a nastolatki

 Szkolenie edukacyjno – informacyjne dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Obejmuje jedno spotkanie dotyczące faktów i mitów oraz zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież.

Środa: 5 lutego w godz. od 10.00 do 13.00, 12 lutego od 15.00 do 18.00.

Grupa odbiorców: Program skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych                     i ponadgimnazjalnych.

Forma realizacji: zajęcia wykładowo – warsztatowe

Czas trwania: 3 godziny zegarowe

Ilość uczestników: min. 5, max. 20 osób

Miejsce realizacji: MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Celem programu jest podniesienie poziomu adekwatnej wiedzy dotyczącej konsekwencji używania substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz mechanizmu uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Charakterystyka zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych wśród młodzieży                                   z wyszczególnieniem negatywnych konsekwencji.

W trakcie wykładu i warsztatu poruszane będą następujące zagadnienia:

 • Od kiedy możemy mówić o uzależnieniu? – kryteria diagnostyczne,
 • Używanie ryzykowne i szkodliwe,
 • Mity dotyczące używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (m.in. ”Czym się strułeś tym się lecz?”, „Wódka z pieprzem dobra na ból żołądka?”).

III.           „Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci?”

Szkolenie edukacyjno – informacyjne dla rodziców i opiekunów uczniów. Obejmuje jedno spotkanie dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu i komputera przez dzieci.

Czwartek: 6 lutego, w godz. od 10.00 do 12.00, 13 lutego w godz. od 16.00 do 18.00.

 

Grupa odbiorców: Program skierowany jest do rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Forma realizacji: zajęcia wykładowe.

Czas trwania: 2 godziny zegarowe.

Ilość uczestników: min. 5, max. 50 osób.

Miejsce realizacji: MCPU, ul. Rozrywka 1, Kraków.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy o tym w jaki sposób zadbać                       o bezpieczeństwo dzieci w sieci.

W trakcie wykładu poruszane będą następujące zagadnienia:

 • Internet, jako narzędzie nauki, pracy, rozrywki i komunikacji, a w którym momencie powinniśmy zacząć się martwić tym, że dziecko spędza w sieci za dużo czasu?
 • Gry komputerowe – uzależnienie czy rozwijanie wyobraźni?
 • Jakie niebezpieczeństwa czyhają w Internecie?
 • Czy Internet może posłużyć jako narzędzie zacieśniające więzi pomiędzy rodzicami      i dziećmi?

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku

 

 

Lp.

Termin

 

Nazwa szkolenia

 

Uczestnicy

Data

Godzina

 

1.

 

3.02.2014r.

9.00 – 13.00

„Ciekawi Świata”

Uczniowie szkół podstawowych w wieku
10 –12 lat

13.00 – 17.00

 

2.

 

 

4.02.2014r.

9.00 – 13.00

„Mądry Nastolatek”

Uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych

13.00 – 17.00

 

3.

10.00 – 13.00

„Jak zadbać o bezpieczeństwo uczniów w sieci?”

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni

 

4.

 

 

5.02.2014r

9.00 – 13.00

„Trening Asertywności”

Uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych

13.00 – 17.00

 

5.

10.00 – 13.00

„Fakty i mity”, czyli substancje psychoaktywne, a nastolatki

Rodzice, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni

 

6.

 

 

6.02.2014r.

9.00 – 13.00

„Emocjo – chcę Cię poznać”

Uczniowie szkół podstawowych w wieku
10 –13 lat

13.00 – 17.00

 

7.

10.00 – 12.00

„Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci?”

Rodzice, opiekunowie uczniów

 

8.

 

7.02.2014r.

9.00 – 13.00

„Jak radzić sobie ze stresem?”

Uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych

13.00 – 17.00

 

9.

 

10.02.2014r.

9.00 – 13.00

„Ciekawi Świata”

Uczniowie szkół podstawowych w wieku
10 – 12 lat

13.00 – 17.00

 

10.

 

 

11.02.2014

9.00 – 13.00

„Mądry Nastolatek”

Uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych

13.00 – 17.00

 

11.

12.00 – 15.00

„Jak zadbać o bezpieczeństwo uczniów w sieci?”

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni

 

12.

 

 

 

12.02.2014r.

9.00 – 13.00

„Trening Asertywności”

Uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych

13.00 – 17.00

 

13.

15.00 – 18.00

„Fakty i mity”, czyli substancje psychoaktywne, a nastolatki

Rodzice, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni

 

14.

 

 

 

13.02.2014r.

9.00 – 13.00

„Emocjo – chcę Cię poznać”

Uczniowie szkół podstawowych w wieku
10 – 13 lat

13.00 – 17.00

 

15.

16.00 – 18.00

„Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci?”

Rodzice, opiekunowie uczniów

 

16.

 

14.02.2014r.

9.00 – 13.00

„Jak radzić sobie ze stresem?”

Uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych

13.00 – 17.00

 

Artykuł napisany przez