Notatka ze spotkania Przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa z Przedstawicielami Rad Rodziców

Rada Rodzicow sp 34 w KrakowieDziękuję Beacie Wojciechowskiej-Jasion, przedstawicielce Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 za przygotowanie i udostępnienie notatki ze spotkania!

W dniu wczorajszym 23 listopada 2015, w Sali Obrad Urzędu Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta z przedstawicielami Rad Rodziców szkół podstawowych. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele Wydziału Edukacji, przedstawiciele Rad Rodziców, dyrektorzy niektórych szkół oraz reprezentanci niektórych Placówek Psychologiczno – Pedagogicznych.

Podczas spotkania zaprezentowano kończący się program pilotażowy „Nowa jakość edukacji w Gminie Miejskiej Kraków w ramach nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół”. Program polegał na całościowym i problemowym wspomaganiu uczestniczących w programie szkół przez Placówki Psychologiczno – Pedagogiczne oraz tworzenie sieci współpracy. Podsumowanie programu odbędzie się podczas konferencji zamykającej 9 grudnia 2015. Organizatorzy oraz uczestnicy mają nadzieję, że dobre praktyki wypracowane podczas pilotażu będą miały swoją kontynuację w przyszłości.

Podczas spotkania zaprezentowano również składającą się z 8 placówek sieć Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Poradni  Specjalistycznych w Krakowie. Poradnie podejmują współpracę ze szkołami a także udzielają pomocy dobrowolnej, nieodpłatnej i bez skierowania, na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Więcej na stronach poradni. Podczas spotkania przedstawiono także niektóre z aktualnych inicjatyw Wydziału Edukacji. Bieżące informacje publikowane są na Portalu Edukacyjnym : http://portaledukacyjny.krakow.pl/.

Zgodnie z planem podczas spotkania stworzono rodzicom możliwość utworzenia 4 – osobowego Zespołu Doradczego Rodziców, organu przewidzianego do współpracy z Urzędem Miasta do konsultacji i opiniowania w dziedzinie edukacji. Po burzliwych dyskusjach uzgodniono, że ze względu na nieobecność wielu reprezentantów szkół i nieznajomość obecnych na spotkaniu osób zespół zostanie uformowany podczas spotkania w dniu 1 grudnia (wtorek) 2015, w Szkole Podstawowej nr 2 w Krakowie o godz. 18:00. Inicjatorką spotkania jest przedstawicielka Forum Rad Rodziców Pani Marta Tatulińska (http://www.forumradrodzicow.pl).

Z ramienia Rady Rodziców naszej szkoły, na spotkaniu byli obecni i aktywnie brali udział: przewodnicząca – Marta Burzyńska, Beata Wojciechowska-Jasion i Wojciech Niedzielski.

Podczas całego spotkania ze strony przedstawicieli Urzędu Miasta kilkakrotnie padło stwierdzenie, że bez Rad Rodziców „nie ma odpowiedniej pracy szkoły”,   że Rady Rodziców są „dużą pomocą w dobrym funkcjonowaniu szkoły” oraz, że powinniśmy iść w „kierunku współpracy i współdziałania”. My zaangażowani rodzice mamy wielką nadzieję, że słowa te będą miały szerokie odzwierciedlenie praktyczne.

Artykuł napisany przez